I umi?

Vidyu n ḍḍiqa ddwa zi 3 al 5 snin ittwagg i lwalidin n iḥenjirn ig illan di l3umur nni. Ca n leḥwayej d timezzyanin mala iggi tent bnadem zemmarnt ad 3awnent wenni ihelken s ḍḍiqa, maca mala war tent iggi izemmar ad ggent lmacakil mɣarnt. Asizeɣ n arrabuz niɣ nneffax n ddwa s lfuta awarni ma isserd it bnadem, ittbana d ij n lḥajet war dayes walu. Maca mala teggid manaya, a tafed ddwa war i3eddu ɣar tarut n uḥenjir, minzi ilesseq x iɣesdisan n nneffax niɣ arrabuz. Ta d ij n lḥajet d tamezyant, maca muhimma aṭṭas.


Mala texsem a tẓarm ca n ṭṭtarf waha zi vidyu, tzemmarm a
tixḍarm swadday man ṭṭarf i ɣar tẓarm
clip_01   clip_02   clip_04   clip_05   hele_film
Umi qqarn
ḍḍiqa?

  Mamec ɣar tesxedmem
arrabuz niɣ
nneffax n ddwa

  Ddwa
aziza d ddwa
azeggwaɣ

  Gg leḥsab
i ḍḍiqa zzat
ma a tẓeyyar
x ḥedd

  dwel ɣar
lfilm
ikmel


Mala iɛeṭṭar vidyu war yarẓim, izemmar ad yili internet ɣarwem war tejhid ca. mala yamenni jarrbet ca n kumpyuter nneḍni, niɣ sehwam dd lfilm danita ɣar kumpyuter nwem, niɣ laptop (portable) niɣ tablet niɣ tilifun.

Mala texsem ad tessarsem vidyu di website nwem, xzart da ḥuma ad tessnem min ɣar teggem. Tzemmarm ɛawed ad tesɣem taṣenduqt n vidyawat, dayes vidyawat s arbɛa s yilsawen marra, di DVD niɣ Blu-ray. Taṣenduqt n DVD ttegg 20 Euro, tenni n Blu-Ray ttegg 30 Euro (dayes ula d asekki)

Vidyu n ḍḍiqa ddwa zi 3 al 5 snin tegg it lmu'essasa n In4all, sadu ufus n Marja Schavemaker d Rupino Griffioen.

L'ixraj n: Diego Pos
Furma n vidyu d webiste (mamec ttedharn): RAV Animated Visuals
Musiqa: SlicerXXL